زندگی یعنی انعکاس

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

معراج - پسر و پدری در کوه قدم می زدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد، به  زمین افتاد وداد کشید: آآآ ی ی ی.

صدایی از دور دست امد : آآآ ی ی ی !!!

پسرک با کنجکاوی فریاد زد: کی هستی؟

پاسخ شنید: کی هستی؟

پسرک خشمگین شد و فریاد زد: ترسو!!

باز پاسخ شنید: ترسو!!

پسرک با تعجب از پدرش پرسید: چه خبر است؟!

پدر لبخندی زد وگفت: پسرم، توجه کن وبعد با صدای بلند فریاد زد: تو یک قهرمان هستی!

صدا پاسخ داد: تو یک قهرمان هستی !

پسرک باز بیشتر تعجب کرد. پدرش توضیح داد: مردم می گویند که این انعکاس کوه است ، ولی این در حقیقت انعکاس زندگی است. هر چیزی بگویی یا انجام دهی، زندگی عینا‌‌‌‌‌‌ به تو جواب  می دهد... «اگر عشق را بخواهی، عشق بیشتری در قلبت به وجود می اید واگر به دنبال موفقیت باشی، آن را حتما به دست خواهی آورد. هر چیزی را که بخواهی، زندگی همان را به تو خواهد داد. فقط کافیست که بخواهی،

اما فراموش نکن که بهترین را بخواهی!

- این داستان مرا به یاد شعری زیبا از«زا خاریاس وانر»می اندازد که می گوید:

چه توانی کرد؟ باید از سرنوشت قوی تر باشی وآن را که با تو کین می ورزد، دوست بداری ودر عالم خلقت شایستگی خود را به نمایش بگذاری؛

«زیرا تو تصویری هستی از جاودانگی»

موفق باشید

فرهنگی اجتماعی خانواده معراج

/ 0 نظر / 12 بازدید